ROHU370

Invitaţie de participare/Cerere de ofertă nr. 13/09.06.2020

Privind achiziţia de uşi şi ferestre, cod CPV 44221000-5 necesare în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg”, finantat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria.

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile de consultanță descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în 440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Hölzli Josef – secretar, împuternicit de dl. Lieb Mihály – preşedinte.

Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr.  49512/30. 03. 2020, cu implementare din data de 01 02 2020, pe parcursul a 24 luni.

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziţiona prin cumpărare directă. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achiziţie uşi şi ferestre.

Descrierea produselor ce se achiziţionează – cod CPV 44221000-5:

 1. Una bucată Uşă cu dimensiunile 1460mm x 3128mm cu un canat şi geam termopan, cu deschidere de 900 mm, spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float 4
  Notă: deschidere stânga; inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului uşii din lemn existente în prezent
 2. Una bucată Uşă cu dimensiunile 1460mm x 3128mm cu un canat şi geam termopan, cu deschidere de 900 mm, spre interior, inclusiv montaj, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float 4
  Notă: deschidere dreapta, inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului uşii din lemn existente în prezent
 3. Patru bucăţi ferestre cu dimensiunile 1180 x 2300 mm, cu două canate şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrelor din lemn existente în prezent
 4. Trei bucăţi ferestre cu dimensiunile 1230 mm x 2300 mm, cu două canate şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrelor din lemn existente în prezent
 5. Una bucată fereastră cu dimensiunile 660mm x 1540 mm, cu un canat şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrei din lemn existent în prezent
 6. Una bucată fereastră cu dimensiunile 550 mm x 630 mm cu un canat şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrei din lemn existent în prezent
 7. Cerinţe de calificare
  Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate şi a documentelor justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.
  Cerințe:
  Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
  – certificatul constatator emis de ONRC;
  – licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
  – declaratie – evitarea conflictului de interese
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.
 8. Criteriul de atribuire
  Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
 

Oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

Propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor ofertate.

Propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care  va include toate costurile necesare furnizării produselor si va fi exprimata în lei, fără TVA.
Aceasta va fi ferma pe toată perioada de derulare a contractului.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 30. 06. 2020. Depunerea se consideră valabila daca e depusa la sediul ACM din str Fragilor nr 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 30 06 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro. 

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Cuprins, Documentele de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, per email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

 • Anexa 1 – Formularul de ofertă
 • Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese
 • Anexa 3 – Contract de prestari servicii
 • Anexa 4 – Proces verbal de recepție servicii
 • Anexa 5 – Terms of reference
 • Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370
 

Întocmit,
Josef Holzli

MODELE ACTE ACHIZITIE

Sediul Asociaţiei

str. Fragilor nr. 1
Satu Mare
440073

Email

SM(arond)
cameramestesugarilor
(punct)ro

Facebook

Asociaţia “Camera meşteşugarilor” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică.

Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv.

Asociaţia este constituită pe durată nelimitată.