Skip to content

Proiect ROHU370

Parteneriat pentru un viitor mai bun

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Cereri de ofertă

Invitație de participare / Cerere de ofertă nr. 1 (13/09.06.2020)

1. Denumirea achizitiei : achizitie de usi si ferestre, cod CPV 44221000-5 necesare in implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finantat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria

2. Introducere
Pentru implementarea proiectului : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, Asociatia Camera Mestesugarilor denumită în continuare ACM, în calitate de solicitant , dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, produsele descrise mai jos.
Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

3. Date identificare Beneficiar : Asociatia Camera Mestesugarilor Satu Mare cu sediul in
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, avand cod unic de inregistrare 23183349, reprezentată prin Hölzli Josef – secretar, împuternicit de dl. Lieb Mihaly – presedinte.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr. 49512/30. 03. 2020, cu implementare din data de 01 02 2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Produsele pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin achizitie directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achizitii usi si ferestre.

6. Obiectul contractului este achizitionarea de usi si ferestre pentru asigurarea desfasurarii activitatilor din proiect.
Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca aceste produse, inclusiv perioada de garantie sunt :
-realizarea lucrarii de tamplarie PVC conform cantitatilor si dimensiunilor solicitate (vezi mai jos).
-asigurarea unui nivel calitativ al materialelor folosite, cel putin conform celor descrise mai jos
-asigurarea unei executii si montaj de calitate al ferestrelor si a usilor
-asigurarea unei garantii de buna executie de 5 ani

7. Descrierea produselor ce se achizitioneaza – cod CPV 44221000-5

1 Una bucata Usa cu dimensiunile 1460mm x 3128mm cu un canat si geam
termopan,
cu deschidere de 900 mm, spre interior, conform schitei.
Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
Geam 24 mm, Low-E4 + Float 4
Nota : deschidere stanga; inclusiv montaj; pastrarea in linii mari a designului usii din
lemn existente in prezent

 1. Una bucata Usa cu dimensiunile 1460mm x 3128mm cu un canat si geam termopan, cu deschidere de 900 mm, spre interior, inclusiv montaj, conform schitei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float 4
  Nota : deschidere dreapta, inclusiv montaj; pastrarea in linii mari a designului usii din lemn existente in prezent

 2. Patru bucati ferestre cu dimensiunile 1180 x 2300 mm, cu doua canate si geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schitei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Nota: inclusiv montaj; pastrarea in linii mari a designului ferestrelor din lemn existente in prezent

 3. Trei bucati ferestre cu dimensiunile 1230 mm x 2300 mm, cu doua canate si geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schitei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Nota: inclusiv montaj; pastrarea in linii mari a designului ferestrelor din lemn existente in prezent

 4. Una bucata fereastra cu dimensiunile 660mm x 1540 mm, cu un canat si geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schitei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Nota: inclusiv montaj; pastrarea in linii mari a designului ferestrei din lemn existenta in prezent

 5. Una bucata fereastra cu dimensiunile 550 mm x 630 mm cu un canat si geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schitei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Nota: inclusiv montaj; pastrarea in linii mari a designului ferestrei din lemn existenta in prezent

8. Livrabile, graficul de livrare al produselor: Pozitiile de mai sus, inclusiv montajul lor, se vor realiza pana la data de 15 septembrie 2020, corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, confirmat prin proces verbal de receptie. Perioada de garantie de 5 ani.
Termen de predare, inclusiv montaj – 15 septembrie 2020

 9. Pretul usilor si ferstrelor
Oferta de pret va fi valabila 30 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerintele pentru calificare de la punctul 11.
Prețurile ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

 10. Receptia serviciilor
Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al produselor de mai sus, respectându-se prețurile din contract.

11. Cerinte de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator emis de ONRC;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaratie – evitarea conflictului de interese

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

12. Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut

13. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele solicitate de către achizitor si va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 11;
propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor ofertate.
propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării produselor si va fi exprimata în lei, fără TVA.
Aceasta va fi ferma pe toată perioada de derulare a contractului.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 30. 06. 2020. Depunerea se consideră valabila daca e depusa la sediul ACM din str Fragilor nr 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel tarziu la data de 30 06 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.  
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Cuprins, Documentele de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile;

 14. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, per email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociatia Camera Mestesugarilor

Presedinte Lieb Mihaly prin imputernicit Hölzli Josef

Întocmit,
Ioan Fabian

 

MODELE ACTE ACHIZITIE

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 1

Oferta castigatoare a fost declarata oferta depusa de S.C. GEIGER COMPANY S.R.L., cu sediul în loc./jud. Satu Mare,

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de 4160,05 Euro + TVA (Curs valutar : 1 Euro = 4,8415 lei), respectiv, 20.140,89 lei + TVA. Preţ final cu TVA inclus este in valoare de 23.967,66 lei. Cursul valutar la care se va face plata este cursul B.N.R. din data de 26.05.2020.

Termen de executie limita:
15 septembrie 2020.

Cerere de ofertă nr. 2 (38/01.09.2020)

CERERE DE OFERTĂ nr. 2

01 09 2020

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

1.Denumirea achiziţiei : achiziţie servicii subpagină WEB,integrată în pagina WEB a asociaţiei, cod CPV 72413000-8 necesare în implementarea proiectului cu titlul : ROHU 370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria

2. Introducere
Pentru implementarea proiectului : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, Asociaţia Camera Meşteşugarilor denumită în continuare ACM, în calitate de solicitant , dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, servicii pentru realizarea şi gestionarea unei subpagini WEB in cadrul pag. WEB a asociaţiei www.cameramestesugarilor.ro, prevăzute în planul de finanţare la Partenerul P3, Asociaţia Camera Meşteşugarilor. Acestea sunt necesare pentru poularizarea proiectului cu finanţare UE si a Guvernului României. De asemenea sunt necesare pentru prezentarea activitaţilor proiectului şi impactul acestuia în promovarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor în vederea integrării acestora în muncă.
Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât ofertantul să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

3. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihaly – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr. 49512/30. 03. 2020, cu implementare din data de 01 02 2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Serviciul pentru atribuirea căruia se organizează prezenta solicitare se va achiziționa prin achiziţie directă. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achiziţie servicii WEB.

6. Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de realizare a unei subpagini WEB în vederea desfăşurării transparente a activitaţilor din proiectul de mai sus, de a le face cunoscute şi a le folosi celor interesaţi în domeniul forţei de muncă (formare şi/sau perfecţionare în meserii cerute pe piaţa muncii sau pentru angajare).
Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste produse, inclusiv perioada de administrare şi mentenanţă a subpaginii WEB vor fi cuprinse în urmatoarele capitole:
-prezentarea activităţilor proiectului
-anunţuri referitoare la activitaţi, termene, condiţii de participare, rezultate
-studii şi strategii, noutăti şi informaţii referitoare la proiect precum şi evenimente
-baza de date folositoare (de ex.recrutarea de persoane interesate pentru formare sau perfecţionare)
Subpagina WEB va fi postată atât pe pag WEB a proiectului (elaborată de liderul de proiect din Nyregyhaza cât şi pe pagina existentă a Camerei Meşteşugarilor.

Achiziţia acestui serviciu va cuprinde şi găzduirea (intreţinere, memtenanţă a acestuia pe toată perioada desfăşurării proiectului).

7. Livrabile, graficul de livrare al produselor: Elaborarea subpaginii WEB se va realiza până la data de 30 septembrie 2020, la standard UE din punct de vedere calitativ şi cantitativ, confirmat prin proces verbal de recepţie. Perioada de intreţinere şi gestionare a subpaginii este până la încheierea proiectului în Semestrul I 2022, cu posibilitatea de utilizare în continuare.
Termen de predare subpagină WEB – 30 septembrie 2020

 8. Preţul serviciilor
Oferta de preţ va fi valabilă 10 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 10.
Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.

 9. Recepţia serviciilor
Comisia de recepţie va recepţiona serviciul şi va incheia un proces verbal de recepţie.
Apoi furnizorul va intocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în doua etape:
-80 % din valoarea contractului la maxim 15 zile de la data emiterii facturii. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al produselor de mai sus, respectându-se prețurile din contract.
-20 % la incheierea perioadei de derulare a proiectului

10. Cerinţe de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscala în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator/rezolutie (in cazul PFA sau II) emis de ONRC;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaratie – evitarea conflictului de interese

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

11. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele solicitate de către achizitor şi va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 10
propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor ofertate.
propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimata în lei, fără TVA.
Aceasta va fi ferma pe toată perioada de derulare a contractului.

12. Criteriul de atribuire este prin atribuire directa.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertei va fi 14. 09. 2020. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel tarziu la data de 14 09 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.  
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară.

13. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihaly prin imputernicit Hölzli Josef

Întocmit,
Ioan Fabian

 

MODELE ACTE ACHIZITIE

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 2

Oferta firmei VBR Marketing S.R.L. cu sediul în mun. Satu Mare este declarata corespunzatoare.

Preţul serviciilor stabilit este  contravaloarea în lei a sumei de 600 EURO, inclusiv TVA, calculat la un raport de schimb de 4,8415 / 1 Euro, cursul valutar din data de 26 05 2020 a BNR. Preţ final cu TVA inclus este de 2904,9  lei.
Plata se va face după cum urmează:
-80 % din sumă se va achita după recepţia partiala a subpaginii WEB. Termenul de finalizare a  acesteia fiind 30 septembrie 2020, restul de 20 % din preţul serviciilor se va achita la încheierea desfăşurării proiectului ROHU 370, în 2022, cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni. Suma se va achita după recepţia finală a serviciilor de gestionare şi mentenanţă a subpaginii.
Preţul contractului este fix, nu se schimbă.

Cerere de ofertă nr. 3 (64/21.10.2020)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

1.Denumirea achiziţiei : achiziţie materiale promoţionale, cod CPV 39294100-0 necesare în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria.

2.Descrierea produselor ce se achiziţionează (achiziţie directă):
Materialele pentru promovarea proiectului ROHU 370 prin Asociaţia Camera Meşteşugarilor – partener P3, alături de cele de pe subpagina WEB, sunt necesare pentru popularizarea proiectului cu finanţare UE şi a Guvernului României, pentru informarea celor interesaţi de activităţile proiectului şi de promovarea relaţiilor transfrontaliere cu judeţul vecin din Ungaria în domeniile promovării economice în general şi a mobilităţii forţei de muncă în special. De asemenea materialele sunt necesare pentru prezentarea activităţilor proiectului cu impactul acestuia în promovarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor în vederea integrării acestora în muncă.

În acest sens, conform proiectului sunt necesare urmatoarele materiale promoţionale:

-etichete autocolante personalizate – 100 bucăţi, dimensiune 50 x 100 mm
-flyere personalizate pentru grupul ţintă – 650 bucăţi
-pungi ecologice din pânză personalizate-200 bucăţi
-mape personalizate -200 bucăţi
-pixuri personalizate -250 bucăţi
-stickuri personalizate-50 bucăţi
-panou temporar – 1 bucată, dimensiuni 1,5 metri X 3 metri
-panou permanent – 1 bucată, dimensiuni 841 mm X 594 mm .
Menţionam ca în cadrul acestei achiziţii va fi cuprinsă şi tehnoredactarea materialelor puse la dispoziţie de ACM ţinând seama
şi de Manualul de vizibilitate al proiectului.
Asociaţia Camera Meşteşugarilor va pune la dispoziţia furnizorului toate datele referitoare la materialele solicitate, inclusiv imagini, texte şi alte materiale în format digital.
Realizarea acestora se va demara numai dupa avizul bun de tipar de catre ACM.


3. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihaly – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Procurarea materialelor promotionale pentru atribuirea căruia se organizează prezenta cerere de ofertă se va achiziționa prin achiziţie directă.

6. Obiectul cererii de ofertă
Acesta constă în realizarea urmatoarelor materiale promotionale:

– etichete autocolante personalizate – 100 bucăţi, dimensiune 50 x 100 mm -flyere personalizate pentru grupul ţintă – 650 bucăţi
-pungi ecologice din pânză personalizate-200 bucăţi
-mape personalizate -200 bucăţi
-pixuri personalizate -250 bucăţi
-stickuri personalizate-50 bucăţi
panou temporar – 1 bucată, dimensiuni 1,5 metri X 3 metri
-panou permanent – 1 bucată, dimensiuni 841 mm X 594 mm

În ofertă va fi cuprinsă şi tehnoredactarea materialelor puse la dispoziţie de ACM, şi, evident, se va ţine seama de formate, culori şi de calitatea execuţiei prevăzute in Manualul de vizibilitate al proiectului ce se pune şi la dispoziţia prestatorului.
T
ermenul de realizare a materialelor este de 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii către furnizor .

Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele care trebuie respectate astfel încât furnizorul să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile beneficiarului.

7.Condiţiile în care se face achiziţia :

Atribuirea serviciilor se face prin achiziţie directă.
Aceasta se va face în urma studierii pieţii din domeniu.
Perioada estimată pentru realizarea completă a acestei achiziţii este de la semnarea contractului de achiziţie pâna la 31 mai 2021.
Plata se face în 2 etape, pe baza recepţiilor parţiale, respectiv finale.
Prima etapă – de la semnarea contractului până la 31 01 2021 şi cuprinde materialele promotionale cuprinse în anexa 1 (parte integrantă a contractului de achiziţii)
Etapa a 2-a – în perioada 01 02 2021 – 31 05 2021- cuprinde materialele promotionale cuprinse în anexa 2 (parte integrantă a contractului de achiziţii).
Plata se realizează la maxim 15 zile de la recepţia cantitativă şi calitativă şi emiterea facturii pentru plată, în urma întrunirii comisiei de recepţie şi verificarea calitativă şi cantitativă a achiziţiei.

 8. Preţul achiziţiei
Oferta de preţ va fi valabilă 15 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 11. Oferta de preţ se va face în lei, fără TVA.
Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.

 9. Recepţia materialelor
Comisia de recepţie va recepţiona achiziţia pe baza comenzilor date şi va incheia un proces verbal de recepţie pentru materialele livrate.
Apoi furnizorul va întocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 zile de la data emiterii facturii.
Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție parţială a materialelor promotionale prezentate la punctul 6, respectându-se prețurile din contract.

10. Cerinţe de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscala în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaraţie – evitarea conflictului de interese

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

11. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele solicitate de către beneficiar şi va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 10
oferta – ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o ofertă generală. În cadrul acesteia prețul ofertei va include toate costurile necesare furnizării materialelor şi va fi exprimată în lei, fără TVA.
Se va specifica că preţul va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

12. Criteriul de atribuire este prin atribuire directa.
Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertei va fi 26. 10. 2020. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 26 10 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.  
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare si ofera.13. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici prin email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihaly prin împuternicit Hölzli Josef

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 3

Oferta firmei COLOUR WORLDS S.R.L. cu sediul în mun. Satu Mare este declarata corespunzatoare.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către beneficiar este de 9.110 lei cu TVA inclus (adică 1.881,65  Euro cu TVA inclus). Cursul de schimb convenit, la care se face plata este cursul B.N.R. din data de 26.05.2020,
Plata se va face in 2 (doua) transe, dupa cum urmează:
– dupa receptia etichetelor autocolante (100 buc) şi a panoului temporar (1 buc) in perioada 3
şi
– dupa receptia fleyerelor personalizate (650 buc), a pungilor ecologice din pânză (200 buc), a mapelor personalizate (200 buc), a pixurilor personalizate (250 buc), a stickurilor personalizate (50 buc) şi a panoului permanent (1 buc), în perioada 4 a proiectului.

Preţul contractului este fix, nu se schimbă.

Cerere de ofertă nr. 4 (47/05.10.2020)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

1.Denumirea achiziţiei : achiziţie de lucrări de renovare pentru amenajarea interioară şi exterioară a Centrului de formare constând din 2 încăperi şi anexe pentru Centru de formare cod CPV 45453100-8 necesare implementării proiectului cu titlul : ROHU 370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre Camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria

2. Introducere
Pentru implementarea proiectului : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre Camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, Asociaţia Camera Meşteşugarilor denumită în continuare ACM, în calitate de solicitant, achiziționează lucrări de renovare pentru activitățile incluse în proiect, lucrări pentru amenajarea interioară şi exterioară a Centrului de formare constând din doua spaţii cu anexele aferente pentru formarea adulţilor conform prevederilor proiectului ROHU370 achiziţie prevăzută în planul de finanţare la Partenerul P3, Asociaţia Camera Meşteşugarilor.
Amenajarea Centrului de formare va da posibilitatea instruirii în condiţii bune a adulţilor atraşi în proiectul cu finanţare UE şi a Guvernului României. De asemenea amenajarea Centrului de formare asigură condiţii bune pentru alte activităţi ulterioare de formare, sustenabilitatea la ACM a activităţilor de acest gen, a promovării economice în general.
Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât ofertantul să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

3. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihaly – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Lucrările de amenajare pentru atribuirea cărora se elaborează prezenta cerere de ofertă se vor atribui prin achiziţie directă în urma analizei de către comisia de evaluare a trei oferte.

6. Obiectul cererii de ofertă
Acesta consta în amenajarea interioară şi exterioară a Centrului de formare constând din 2 Săli de cursuri cu anexele necesare.
Concret, urmează să se amenajeze următoarele :
*lucrări la intrarea în sălile de curs prin amenajarea scărilor, demolarea şi refacerea protecţiei frontale şi amenajarea unei balustrade precum şi schimbarea uşii de intrare cu o uşă corespunzătoare termopan.
*amenajarea holului de intrare, coborârea pardoselii (pe toată suprafaţa demisolului) cu 20 cm, gresie şi spatiu pentru vestiar.
*lucrări de amenajare a antecamerei în suprafaţă de 19,36 mp prin coborârea pardoselii, demolarea unui perete intermediar (care nu este de rezistenţă), reparaţii la pereţi şi zugrăvit, șapă, gresie şi doua uşi despărţitoare (una spre hol, cealaltă spre sălile de curs).
*amenajarea celor 2 săli de curs cu suprafeţele de 25,25 mp, respectiv 29,76mp- coborârea pardoselii, schimbarea geamurilor (3 bucăți), instalarea unei uşi despărţitoare cu două canate, reparat pereţi, protecţie și mascare ţevi, zugrăvit şi pardoseală cu gresie.
*înlocuirea instalaţiei electrice, schimbarea tabloului de siguranță, montarea a câte 3 prize de curent in săli şi două prize de curent 220 V în antecameră, iluminat în toate încăperile.
*instalaţie de incălzire in toate 4 încăperile, racordată la cazanul de incălzire existent
*instalaţie de apă (o chiuvetă) racordată la canalizare
*instalaţie de colectare apă cu un puţ de colectare şi pompă (pentru situaţii cu eventuale inundaţii)
*soluţie simplă de reducere a egrasiei (implicit a umidităţii) din incinte prin utilizarea de materiale corespunzatoare (lambriuri din lemn).
*reparaţia pereţilor şi zugrăvitul exterior al clădirii.

**În Anexa prezentei cereri de ofertă este ataşată lista de cantități aferente celor de mai sus.

 

7.Condiţiile în care se face achiziţia lucrărilor de renovare :
-atribuirea lucrării : achiziţie directă în urma analizei a trei oferte.
-termen de realizare a achiziţiei este de 90 zile de la data semnării contractului.
-garanţia lucrării este de 2 ani.
-plata lucrării se face după recepţia lucrărilor,
-plata se realizează la maxim 15 zile de la emiterea facturii pentru plată, şi numai după recepţia cantitativă şi calitativă.
Pentru garanţia de bună execuţie, 5% din valoarea lucrărilor contractate va sta la dispoziţia executantului numai după doi ani de la recepţia lucrărilor, moment la care se va încheia procesul verbal de recepţie finală. Pentru garanţia de bună execuţie, executantul va prezenta actul bancar doveditor. În urma întrunirii comisiei de recepţie şi verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, după doi ani de folosinţă, se va întocmi procesul verbal de recepţie finală, urmând ca beneficiarul lucrărilor să îşi prezinte acordul scris pentru eliberarea de către bancă a garanţiei.

8. Livrabile, graficul de realizare a lucrărilor de renovare:
Lucrările se vor executa pană la data de 31 ianuarie 2021
, la standard UE din punct de vedere calitativ şi cantitativ, confirmat prin proces verbal de recepţie. Perioada de garanţie este de doi ani de la recepţie.

 9. Preţul lucrarilor de renovare
Oferta de preţ va fi valabilă 15 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 11. Oferta se va face in lei, fără TVA.
Prețul ofertei va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului.

 10. Recepţia lucrarilor de renovare
Comisia de recepţie va recepţiona lucrările şi va incheia un proces verbal de recepţie.
Apoi executantul va întocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată la maxim 15 zile de la data emiterii facturii.
Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție a lucrărilor de mai sus, respectându-se prețurile din contract.
Suma aferentă a 5 % din valoarea contractului, cuprinsă în valoarea facturii, nu va putea fi accesată din bancă de către executant decat după expirarea perioadei de garanţie, dupa ce comisia de recepţie constată buna execuţie. Aceasta in urma convenţiei dintre cele trei parţi – beneficiar, executant şi bancă.

11. Cerinţe de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscală în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaraţie – evitarea conflictului de interese

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

12. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate lucrările solicitate de către achizitor şi va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 11
propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta un deviz ofertă.
propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor şi va fi exprimată în lei, fără TVA.
Aceasta va fi fermă pe toată perioada de derulare a contractului.

13. Criteriul de atribuire este prin atribuire directa.
Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertei va fi 16. 10. 2020. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 16 10 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.  
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară.

14. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici prin email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihaly prin imputernicit Hölzli Josef

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 4

Oferta firmei  ALFABEN  S.R.L. cu sediul în mun. Satu Mare este declarata corespunzatoare.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrarilor pentru amenajarea centrului, plătibil executantului de către beneficiar este de 81.093 lei (fără TVA) respectiv 96.500,67 lei inclusiv TVA. In Euro, la cursul BNR din 26 05 2020 de 1 Euro = 4,8415 lei preţul făra TVA este de 16.749,56 Euro.

Pretul este fix, nu se schimbă.

 1. Modalităţi de plată

Comisia de recepţie va recepţiona lucrările şi va incheia un proces verbal de recepţie.
Plata lucrării se face pe baza procesului verbal de recepţie. Plata se realizează la maxim 15 zile de la emiterea facturii pentru plată, şi numai după recepţia cantitativă şi calitativă.
Pentru garanţia de bună execuţie, 5% din valoarea lucrărilor contractate va sta la dispoziţia executantului numai după doi ani de la recepţia lucrărilor, moment la care se va încheia procesul verbal de recepţie finală. Pentru garanţia de bună execuţie, executantul va prezenta actul bancar doveditor. În urma întrunirii comisiei de recepţie şi verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, după doi ani de folosinţă, se va întocmi procesul verbal de recepţie finală, urmând ca beneficiarul lucrărilor să îşi prezinte acordul scris pentru eliberarea de către bancă a garanţiei.

Cerere de ofertă nr. 5 (92/12.01.2021)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
                     440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

 1. Denumirea achiziţiei : achiziţie echipamente IT, necesare în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre Camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria
 2. Descrierea produselor ce se achiziţionează:
  Echipamentele ce se achiziţionează în cadrul proiectului ROHU 370 de către Asociaţia Camera Meşteşugarilor – partener P3, alături de mobilierul achiziţionat, sunt necesare pentru dotarea centrului de formare, obiectiv al proiectului cu finanţare UE şi a Guvernului României. In acest centru se vor derula activităţile de consiliere şi de formare a forţei de muncă conform proiectului în vederea promovării relaţiilor transfrontaliere cu judeţul vecin din Ungaria în domeniile promovării economice în general şi a mobilităţii forţei de muncă în special. De asemenea echipamentele  sunt necesare  pentru desfăşurarea şi prezentarea celorlalte activităţi ale proiectului  în domeniul promovarii şi perfecţionarii profesionale a persoanelor pentru integrarea acestora în muncă precum şi a schimburilor de experienţă între camera şi întreprinzători.

În acest sens, conform proiectului sunt necesare următoarele echipamente IT:

–       7 bucăţi laptopuri cu display de minim 15,6”, procesor Intel Core i3, RAM 8 Gb, SSD cu memorie de 256 Gb – cod CPV 30213100-6;
– 1 bucată tabletă cu memorie de minim 2Gb si 1 Bb RAM (sau alternativa cu tehnica IT actuală) – cod CPV 30213200-7;
– 1 bucata videoproiector  cu dotare pentru USB şi cu rezoluţie de minim 1024 x 768, cod CPV 38652120-7;
– 1 bucată imprimantă multifunctională (atât copiere cât şi imprimare) format A4, color, Wi-Fi, cod CPV 30232110-8;

Menţionam că în cadrul acestei achiziţii furnizorul va asigura licenţele necesare (windows 10),
punerile în funcţiune şi garanţie de minim 1 an.

 1. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
  440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihaly – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.
 2. Sursa de finanțare
  Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr.  49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.
 3. Procedura aplicată
  Procurarea echipamentelor IT pentru atribuirea căruia se solicită prezenta cerere de ofertă se va face prin achiziţie directă.
 4. Obiectul cererii de ofertă
  Acesta constă în achiziţia echipamentelor de mai jos cu caracteristicile şi detaliile prezentate în paragraful 2.
  -7 bucăţi laptopuri                      – cod CPV 30213100-6
  -1 bucată tabletă                        – cod CPV 30213200-7
  -1 bucată videoproiector                          – cod CPV 38652120-7
  -1 bucată imprimantă multifunctională     – cod CPV 30232110-8
 5. Condiţiile în care se face achiziţia :

Procurarea echipamentelor se face prin achiziţie directă.
Aceasta se face în urma studierii pieţii din domeniu şI analiza a trei oferte.
Perioada estimată pentru realizarea completă a acestei achiziţii este de la semnarea contractului de achiziţie pâna la 31 ianuarie 2021. 
Plata se face în urma recepţiilor şi punerea în funcţiune a echipamentelor.
Plata echipamentului se va face la maxim 15 zile de la emiterea facturii de către furnizor, după recepţia cantitativă şi calitativă, precum şi punerea în funcţiune a acestuia

 1. Preţul achiziţiei
  Oferta de preţ va fi valabilă 5 zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 11. Oferta de preţ se va face în lei, fără TVA.
  Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.
 2. Recepţia materialelor
  Comisia de recepţie va recepţiona achiziţia pe baza comenzilor date, va incheia un proces verbal de recepţie pentru echipamentele livrate şi se va proceda la punerea în funcţiune a echipamentului împreună cu reprezentantul furnizorului.
  Apoi furnizorul va întocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 zile de la data emiterii acesteia.
  Factura va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție a echipamentelor prezentate la punctul 6, respectându-se prețurile din contract.
 3. Cerinţe de calificare
  Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
  Cerințe:
  Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscală în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza cerinţele care fac obiectul contractului.
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
  certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
  licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
  -declaraţie – evitarea conflictului de interese
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.
 4. Modul de prezentare al ofertei
  Oferta depusă trebuie să cuprindă toate echipamentele solicitate de către achizitor şi va conține:
  documentele de calificaresolicitate la pct. 10
  oferta – ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă. În acest sens operatorul economic va prezenta o ofertă generală. În cadrul acesteia se vor regăsi caracteristicile tehnice ale echipamentelor oferite iar prețul ofertei va include toate costurile necesare furnizării produselor şi va fi exprimată în lei, fără TVA.
  Se va specifica că preţul este ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
 5. Criteriul de atribuire este prin atribuire directa.
  Depunerea ofertei:
  Termenul limită de depunere a ofertei va fi 19. 01. 2021. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 19 01 2021 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.   
  Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare si oferta.
 6. Solicitare de clarificări
  Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici prin email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihaly prin împuternicit Hölzli Josef

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 5

Oferta firmei  INFOCENTER S.R.L. cu sediul în mun. Satu Mare este declarata corespunzatoare.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 21.263,59 lei cu TVA inclus, respectiv, 17.868,56 lei + TVA (3.690,70  Euro + TVA, plătibili în lei la cursul B.N.R. din data de 26.05.2020).

 

Modalităţi de plată

Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale.

Emiterea facturii fiscale de furnizor se va efectua după recepţia cantitativă şi calitativă a echipamentului precum şi punerea în funcţiune a acestuia.

Cerere de ofertă nr. 6 (97/12.01.2021)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
                     440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

 1. Denumirea achiziţiei : achiziţie mobilier, necesar în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre Camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria
 2. Descrierea produselor ce se achiziţionează:

Mobilierul ce se achiziţionează în cadrul proiectului ROHU 370 de către Asociaţia Camera Meşteşugarilor – partener P3, alături de echipamentul IT, este necesar pentru dotarea centrului de formare, obiectiv al proiectului cu finanţare UE şi a Guvernului României. În acest centru se vor derula activităţile de consiliere şi de formare, prin cursuri, a forţei de muncă şi a mobilităţii acesteia. În acest fel vor fi promovate şi relaţiile transfrontaliere cu judeţul vecin din Ungaria. Mobilierul, cu care va fi dotat centrul de formare, este necesar şi  pentru a asigura condiţiile de desfăşurare şi prezentare a celorlalte activităţi ale proiectului  în domeniul promovării şi perfecţionării profesionale precum şi schimburilor de experienţă între Asociatia Camera Meşteşugarilor şi întreprinzători.

În acest sens, conform proiectului este necesar urmatorul mobilier:

-10 bucati mese pentru seminar, dimensiuni : 1500 mm x 650 mm
Codul CPV – 39121200-8

-20 bucati scaune seminar, tapitate, cu piele artificiala
Codul CPV – 39113000-7

 1. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
  440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihaly – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.
 2. Sursa de finanțare
  Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr.  49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.
 3. Procedura aplicată
  Procurarea mobilierului pentru atribuirea căruia se solicită prezenta cerere de ofertă se va face prin achiziţie directă.
 4. Obiectul cererii de ofertă
  Acesta achizitie constă în achiziţia mobilierului de mai jos cu caracteristicile şi detaliile prezentate în paragraful 2.

– 10 bucati mese seminar,

– 20 bucati scaune seminar.

7. Condiţiile în care se face achiziţia :

Procurarea mobilierului se face prin achiziţie directă.
Aceasta se face în urma studierii pieţii din domeniu.
Perioada estimată pentru realizarea acestei achiziţii este de la semnarea contractului de achiziţie pâna la 31 ianuarie 2021. 

 1. Preţul achiziţiei
  Oferta de preţ va fi valabilă 10 zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 11. Oferta de preţ se va face în lei, fără TVA.
  Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.
  Plata se face în urma recepţiei cantitative si calitative. Constatarea şi recepţia se va face de către Comisia de recepţie.

 2. Recepţia produselor
  Comisia de recepţie va recepţiona achiziţia pe baza comenzilor date şi va incheia un proces verbal de recepţie pentru produsele livrate.
  Apoi furnizorul va întocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 zile de la data emiterii acesteia.
  Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție a mobilierului prezentat la punctul 6, respectându-se prețurile din contract.
 3. Cerinţe de calificare
  Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
  Cerințe:
  Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscala în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza cerinţele care fac obiectul contractului.
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor sunt:
  certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
  licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
  -declaraţie – evitarea conflictului de interese
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.
 4. Modul de prezentare al ofertei
  Oferta depusă trebuie să cuprindă tot mobilierul solicitat de către achizitor şi va conține:
  documentele de calificaresolicitate la pct. 10
  oferta – ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă. În acest sens operatorul economic va prezenta o ofertă generală. În cadrul acesteia se vor regasi caracteristicile tehnice ale mobilierului oferit iar prețul ofertei va include toate costurile necesare furnizării produselor şi va fi exprimată în lei, fără TVA.
  Se va specifica că preţul este ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
 5. Criteriul de atribuire este prin achizitie directa.
  Depunerea ofertei:
  Termenul limită de depunere a ofertei va fi 19. 01. 2021. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 19 01 2021 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.   
  Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare si oferta.
 6. Solicitare de clarificări
  Solicitările de clarificări vor fi adresate de ofertanti prin email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihaly prin împuternicit Hölzli Josef

Oferta câștigătoare pentru cererea de ofertă nr. 6

Oferta firmei  ERDFA COMPANY S.R.L. cu sediul în mun. Satu Mare este declarata corespunzatoare.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 7544,60 cu TVA inclus, respectiv, 6.340 lei + TVA (1.309,51  Euro + TVA, plătibili în lei la cursul B.N.R. din data de 26.05.2020).

 

 1. Modalităţi de plată

6.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale.

6.2. Emiterea facturii fiscale de furnizor se va efectua după recepţia cantitativă şi calitativă a mobilierului.

Cerere de ofertă nr. 7 (133 / 17.05.2021)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
                     440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

1. Denumirea achiziţiei : organizare eveniment, cod CPV 39294100 – 0necesar în implementarea proiectului cu titlul : ”Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătăţirii ocupării forței de muncă în judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg” (“Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county”,, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria.

2. Descrierea produselor ce se achiziţionează (achiziţie directă):
Organizarea evenimentului
în cadrul proiectului ROHU 370, prin Asociaţia Camera Meşteşugarilor – partener P3, este necesară pentru popularizarea proiectului cu finanţare UE şi a Guvernului României, pentru informarea celor interesaţi de activităţile proiectului şi de promovarea relaţiilor transfrontaliere cu judeţul vecin din Ungaria în domeniile promovării economice în general şi a mobilităţii forţei de muncă în special. De asemenea, organizarea evenimentului este necesară  pentru prezentarea activităţilor proiectului cu impactul acestuia în promovarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor în vederea integrării acestora în muncă.

În acest sens, conform proiectului sunt necesare următoarele activități:
1.   
Anunț presă, realizare comunicat de presă în 2 limbi (română, maghiară);
2.  Realizare prezentare pe suport electronic;
3.  Realizare roll-up;
4.  Pregătire dosar participanți (comunicat de presă, prezentare printată, stick cu prezentarea în format electronic, chestionar privind nevoile pieței muncii referitor la calificarea personalului);
5.  Coffe Break pentru 15 persoane;
6.  Moderare conferință de presă;
7.  Fotografii pentru prezentarea în format electronic;
8.  Foto-video și spot pentru pagina WEB.

Menţionăm că în cadrul acestei achiziţii va fi cuprinsă şi tehnoredactarea materialelor puse la dispoziţie de ACM ţinând seama şi de Manualul de vizibilitate al proiectului.
Asociaţia Camera Meşteşugarilor va pune la dispoziţia prestatorului toate datele referitoare la materialele solicitate, inclusiv imagini, texte şi alte materiale în format digital.
Realizarea acestora se va demara numai după avizul bun de tipar de către ACM.

3. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihály – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr.  49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Achizitia organizare eveniment pentru atribuirea căruia se organizează prezenta cerere de ofertă se va realiza prin achiziţie directă.

6. Obiectul cererii de ofertă
constă în realizarea urmatoarelor activitati:
6.1.
Anunț presă, realizare comunicat de presă în 2 limbi (română, maghiară);
6.2.  Realizare prezentare pe suport electronic;
6.3.  Realizare roll-up;
6.4.  Pregătire dosar participanți (comunicat de presă, prezentare printată, stick cu prezentarea în format electronic, chestionar privind nevoile pieței muncii referitor la calificarea personalului);
6.5.  Coffe Break pentru 15 persoane;
6.6.  Moderare conferință de presă;
6.7.  Fotografii pentru prezentarea în format electronic;
6.8.  Foto-video și spot pentru pagina WEB.

În ofertă va fi cuprinsă şi tehnoredactarea materialelor puse la dispoziţie de ACM, şi, evident, se va  ţine seama de formate, culori şi de calitatea execuţiei prevăzute in Manualul de vizibilitate al proiectului ce se pune şi la dispoziţia prestatorului.
T
ermenul de realizare a materialelor este de 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii către prestator .

Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele care trebuie respectate astfel încât prestatorul să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile beneficiarului.

7.Condiţiile în care se face achiziţia:

Atribuirea serviciilor se face prin achiziţie directă.
Aceasta se va face în urma studierii pieţii din domeniu.
Perioada estimată pentru realizarea completă a acestei achiziţii este de la semnarea contractului de achiziţie pâna la 31 mai 2021. 
Plata se face în maxim 15 zile de la recepţia cantitativă şi calitativă şi emiterea facturii pentru plată, în urma întrunirii comisiei de recepţie şi verificarea calitativă şi cantitativă a achiziţiei.

 8. Preţul achiziţiei
Oferta de preţ va fi valabilă 15 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 11. Oferta de preţ se va face în lei, fără TVA.
Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.

 9. Recepţia
Comisia de recepţie va recepţiona achiziţia pe baza comenzii date şi va încheia un proces verbal de recepţie..
Apoi prestatorul va întocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 zile de la data emiterii facturii.
Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție prezentat la punctul 6, respectându-se prețurile din contract.

10. Cerinţe de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscala în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaraţie – evitarea conflictului de interese
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

11. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate activitatile solicitate de către beneficiar şi va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 10
oferta – ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o ofertă generală. În cadrul acesteia prețul ofertei va include toate costurile necesare furnizării materialelor şi va fi exprimată în lei, fără TVA.
Se va specifica că preţul va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

12. Criteriul de atribuire este prin atribuire directa.
Depunerea ofertei:
Termenul limită de depunere a ofertei va fi 19. 05. 2021. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 19 05 2021 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.   
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare si ofera.

13. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici prin email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihály prin împuternicit Hölzli Josef

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 7

Oferta firmei  ATC CREATIV&UNIC SRL. cu sediul în mun. Satu Mare este declarată corespunzătoare.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de 6.899,13 lei cu TVA inclus (adică 1.425  Euro cu TVA inclus). Cursul de schimb convenit, la care se face plata este cursul B.N.R. din data de 26.05.2020, 1 Euro = 4,8415 lei.

Modalităţi de plată

Plata se face în maxim 15 zile de la recepţia cantitativă şi calitativă a achiziției şi emiterea facturii pentru plată, în urma întrunirii comisiei de recepţie şi verificarea calitativă şi cantitativă a achiziţiei.

Cerere de ofertă nr. 8 (154 / 07.09.2021)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

1. Denumirea achiziţiei : organizare cursuri formare profesională, cod CPV 79952000-2, necesar în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 ”Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătăţirii ocupării forței de muncă în judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg” (“Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county”, Acronim: ENCOCH), ID proiect ROHU370, finanţat din Programul Interreg V-A România – Ungaria conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020 pe parcursul a 24 luni, în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2. Descrierea serviciilor care se achiziţionează (achiziţie directă):
Organizarea cursurilor
în cadrul proiectului ROHU 370, prin Asociaţia Camera Meşteşugarilor – partener P3, este necesară atât în vederea creșterii gradului de cunoaștere profesională a întreprinzătorilor și angajaților, cât și pentru ca aceștia să se familiarizeze cu noutățile profesionale în domeniu. De asemenea, este necesară pentru popularizarea proiectului cu finanţare UE şi a Guvernului României, pentru informarea celor interesaţi de activităţile proiectului şi, nu în ultimul rând, pentru promovarea relaţiilor transfrontaliere cu judeţul vecin din Ungaria, în domeniile promovării economice în general şi a mobilităţii forţei de muncă în special. În acest sens, conform proiectului sunt necesare următoarele activități:

 1. Organizarea și derularea a 4 cursuri de formare profesională, autorizate conform legislației române în domeniul formării profesionale, în următoarele meserii:

 1. Bucătar, cod COR 5122.2.1, domeniu: turism și alimentație publică;

 2. Lucrător în comerț, cod COR 5220.1.1, domeniu: comerț cu amănuntul;

 3. Stivuitorist, cod COR 834403, domeniu: producție, servicii și comerț;

 4. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, cod COR 7136.2.2, domeniu: instalații sanitare;

 1. Întocmirea dosarului de înscriere al fiecărui participant ( completare cerere de înscriere, solicitare acte personale necesare etc.);

 2. asigurarea resurselor umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de instruire;

 3. asigurarea finalizării procesului de instruire prin examinarea cursanților;

 4. asigurarea eliberării certificatelor de absolvire/calificare și înmânarea lor tuturor participanților;

 5. întocmirea documentației necesară începerii, derulării și finalizării cursului, înștiințând autoritățile competente.

 • Asociaţia Camera Meşteşugarilor asigură infrastructura necesară cursurilor (săli de curs, birou etc.).

 • Asociaţia Camera Meşteşugarilor va pune la dispoziția lectorilor și cursanților materiale de birotică necesare pentru derularea orelor de teorie.

– Asociaţia Camera Meşteşugarilor va pune la dispoziția prestatorului toate datele referitoare la materialele solicitate, inclusiv imagini, texte şi alte materiale în format digital sau pe suport de hârtie.

3. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihály – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Achizitia organizare eveniment pentru atribuirea căruia se organizează prezenta cerere de ofertă se va realiza prin achiziţie directă.

6. Obiectul cererii de ofertă
constă în realizarea urmatoarelor activitati:

 1. Organizarea și derularea a 4 cursuri de formare profesională, autorizate conform legislației române în domeniul formării profesionale, în următoarele meserii:

 1. Bucătar, cod COR 5122.2.1, domeniu: turism și alimentație publică;

 2. Lucrător în comerț, cod COR 5220.1.1, domeniu: comerț cu amănuntul;

 3. Stivuitorist, cod COR 834403, domeniu: producție, servicii și comerț;

 4. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, cod COR 7136.2.2, domeniu: instalații sanitare;

 1. Întocmirea dosarului de înscriere al fiecărui participant ( completare cerere de înscriere, solicitare acte personale necesare etc.);

 2. asigurarea resurselor umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de instruire;

 3. asigurarea finalizării procesului de instruire prin examinarea cursanților;

 4. asigurarea eliberării certificatelor de absolvire/calificare și înmânarea lor tuturor participanților;

 5. întocmirea documentației necesară începerii, derulării și finalizării cursului, înștiințând autoritățile competente.


Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele care trebuie respectate astfel încât furnizorul să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile beneficiarului.

7. Condiţiile în care se face achiziţia:

Atribuirea serviciilor se face prin achiziţie directă.
Aceasta se va face în urma studierii pieţii din domeniu.
Perioada estimată pentru realizarea completă a acestei achiziţii este de la semnarea contractului de achiziţie pâna la 31 mai 2022.
Plata se face după efectuarea recepției, în urma întrunirii comisiei de recepţie, în maxim 15 zile de la emiterea facturii pentru plată.

 8. Preţul achiziţiei
Oferta de preţ va fi valabilă 15 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 11. Oferta de preţ se va face în lei, fără TVA.
Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.

 9. Recepţia
Comisia de recepţie va recepţiona achiziţia pe baza comenzii date şi va încheia un proces verbal de recepţie..
Apoi prestatorul va întocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 zile de la data emiterii facturii.
Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție și respectându-se prețurile din contract.

10. Cerinţe de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscală în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC sau certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaraţie – evitarea conflictului de interese

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

11. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate activitățile solicitate de către beneficiar şi va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 10
oferta – ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens, prestatorul serviciilor de formare va prezenta o ofertă generală. În cadrul acesteia prețul ofertei va include toate costurile necesare furnizării materialelor şi va fi exprimată în lei, fără TVA.
Se va specifica că preţul va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

12. Criteriul de atribuire este prin atribuire directă.
Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertei va fi 30.09.2021. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 30 09 2021 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.  
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română.

13. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici prin email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihály prin împuternicit Hölzli Josef

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 8

Oferta declarată câştigătoare, este oferta depusă de Fundatia “Centrul de Afaceri si Meserii Eurotraining”.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 110.000 lei cu TVA inclus (adică 22.500  Euro cu TVA inclus). Cursul de schimb convenit, la care se face plata este  1 Euro = 4,8888 lei.

Modalitate  de plata: la sfarsitul cursului, pe baza facturii emise de prestator, în termen de 20 zile de la întocmirea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, ca urmare a finalizării cursului și obținerea certificatului de calificare / absolvire de către cursanți.

Cerere de ofertă nr. 9 (213 / 14.04.2022)

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare

440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

Denumire: achiziția de Servicii organizare Tur de studiu tip Plato în Belgia, Codul de clasificare CPV: Servicii de turism – COD CPV 63515000-2 ; Servicii de agentii de turism si servicii conexe COD  – CPV 63510000-7 ; Servicii de cazare la hotel COD CPV 55110000-4 ; Servicii de restaurant şi de servire a mâncării COD CPV 55300000-3  necesar în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 ”Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătăţirii ocupării forței de muncă în judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg” (“Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county”, Acronim: ENCOCH), ID proiect ROHU370, finanţat din Programul Interreg V-A  România – Ungaria conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020 pe parcursul a 24 luni, în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

 1. Introducere
  Pentru implementarea proiectului ”Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătăţirii ocupării forței de muncă în judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg” (“Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county”, Acronim: ENCOCH), ID proiect ROHU370, Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare denumită în continuare  ACM, în calitate de solicitant/partener, achiziționează, pentru activitățile incluse în proiect, serviciile descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.
 2. Datele de identificare ale achizitorului
  Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în 440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihály – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.
 3. Sursa de finanțare
  Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.
 4. Procedura aplicată
  Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin Procedura de achizitie directa potrivit art 5.2 lit b. din Anexa  4 Procedure 1 for Romanian private beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Hungary Programme.
  Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii organizare Tur de studiu tip Plato în Belgia.
 5. Obiectul cererii de ofertă:
  Servicii organizare Tur de studiu tip Plato în Belgia
 6. Descrierea serviciilor :
  Servicii de turism – COD CPV 63515000-2; Servicii procurare bilete avion COD CPV 60400000-2, Servicii de agenții de turism și servicii conexe COD  – CPV 63510000-7; Servicii de cazare la hotel COD CPV 55110000-4; Servicii de restaurant şi de servire a mâncării COD CPV 55300000-3.
  Concret:
  A. Servicii de transport
  – cu mijloace auto pentru deplasarea la aeroportul din Cluj Napoca sau Budaspesta (în funcție de zbor)
  – cu avionul din Cluj/Budapesta – Charleroi, tur-retur, pentru 5 persoane.
  B. Servicii de cazare
  Serviciile de cazare vor fi asigurate astfel:
  -3 nopti la Hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus, din care 2 nopti în Gent, 1 noapte in Bruxelles
  -Cazarea se va asigura pentru 5 participanți, în cameră single.
  C. Servicii de  servire a meselor (prânz și cină) și transport local în Belgia
  – 3 prânzuri și 3 cine pentru 5 participanți la restaurante
  – transport de la aeroportul Charleroi (Belgia) la Gent ( Belgia) cu tren/autobuz
  – în Gent pe durata vizitei, cu autobuz/tramvai
  – transport pe ruta Gent – Bruges și retur cu tren
  – transport pe ruta Gent – Bruxelles, cu tren
  – transfer Bruxelles – aeroportul Charleroi (Belgia) cu tren/ autobuz/taxi
  Prin urmare, toate costurile legate de implementarea contractului: Servicii de transport spre Belgia, servicii de transport local în țara gazdă, servicii de cazare, servicii de servire a meselor de prânz și cină,  în scopul realizării activităţilor propuse vor fi incluse de către ofertant in pretul ofertat.
  Din oferta financiară ce se va prezenta va rezulta că toate costurile legate de participarea resurselor umane la Tur de studiu tip Plato în Belgia (deplasări, cazări, mese) revin prestatorului.
 7. Receptia serviciilor
  Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 30 de zile de la data emiterii acesteia. Factura va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.
 8. Criteriul de atribuire
  Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
 9. Modul de prezentare al ofertei
  – oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.
  – Oferta va conține:
  – propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descriere a serviciilor ofertate.
  – propunerea financiară:
  -ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor de mai sus, cu TVA inclus.
  – Oferta va cuprinde și Declarația de evitare conflict de interese.
  Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor este 26.04.2022, orele 16:00. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul Asociației Camera Meșteșugarilor din Satu Mare, str. Fragilor nr 1, sau prin e-mail (sm@cameramestesugarilor.ro) trimis cel târziu la data de 26.04.2022 orele 16:00.
  Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  documentul de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară, Declarația de evitare conflict de interese. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.
 10. Solicitare clarificări
  Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cu cel mult 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către Asociația Camera Meșteșugarilor de la adresa de email sm@cameramestesugarilor.ro, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Hölzli Josef – Coordonator Proiect Partener P3 ACM

 

MODELE ACTE ACHIZITIE

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 9

Oferta declarată câştigătoare, este oferta depusă de ELSAVIO SERVICE S.R.L.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 6.000 Euro + TVA, achitat in lei la cursul de referinta a B.N.R. de la data emiterii facturii.

Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale. Plata serviciilor se va face pe baza facturii fiscale emise de prestator și a procesului verbal de recepție servicii.

Sediul Asociaţiei

str. Fragilor nr. 1
Satu Mare
440073

Email

SM(arond)
cameramestesugarilor
(punct)ro

Facebook

Asociaţia “Camera meşteşugarilor” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică.

Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv.

Asociaţia este constituită pe durată nelimitată.