Proiect ROHU370

Parteneriat pentru un viitor mai bun

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Cereri de ofertă

Invitație de participare / Cerere de ofertă nr. 1 (13/09.06.2020)

Privind achiziția de uşi şi ferestre, cod CPV 44221000-5 necesare în implementarea proiectului cu titlul : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg”, finantat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria.

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile de consultanță descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în 440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Hölzli Josef – secretar, împuternicit de dl. Lieb Mihály – preşedinte.

Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr.  49512/30. 03. 2020, cu implementare din data de 01 02 2020, pe parcursul a 24 luni.

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziţiona prin cumpărare directă. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achiziţie uşi şi ferestre.

Descrierea produselor ce se achiziţionează – cod CPV 44221000-5:

 1. Una bucată Uşă cu dimensiunile 1460mm x 3128mm cu un canat şi geam termopan, cu deschidere de 900 mm, spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float 4
  Notă: deschidere stânga; inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului uşii din lemn existente în prezent
 2. Una bucată Uşă cu dimensiunile 1460mm x 3128mm cu un canat şi geam termopan, cu deschidere de 900 mm, spre interior, inclusiv montaj, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float 4
  Notă: deschidere dreapta, inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului uşii din lemn existente în prezent
 3. Patru bucăţi ferestre cu dimensiunile 1180 x 2300 mm, cu două canate şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrelor din lemn existente în prezent
 4. Trei bucăţi ferestre cu dimensiunile 1230 mm x 2300 mm, cu două canate şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrelor din lemn existente în prezent
 5. Una bucată fereastră cu dimensiunile 660mm x 1540 mm, cu un canat şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrei din lemn existent în prezent
 6. Una bucată fereastră cu dimensiunile 550 mm x 630 mm cu un canat şi geam termopan, cu deschidere spre interior, conform schiţei.
  Material termopan de culoare nuc, 70 cu 5 camere
  Geam 24 mm, Low-E4 + Float4
  Notă: inclusiv montaj; păstrarea în linii mari a designului ferestrei din lemn existent în prezent
 7. Cerinţe de calificare
  Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate şi a documentelor justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.
  Cerințe:
  Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
  – certificatul constatator emis de ONRC;
  – licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
  – declaratie – evitarea conflictului de interese
  Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.
 8. Criteriul de atribuire
  Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
 

Oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

Propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor ofertate.

Propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care  va include toate costurile necesare furnizării produselor si va fi exprimata în lei, fără TVA.
Aceasta va fi ferma pe toată perioada de derulare a contractului.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 30. 06. 2020. Depunerea se consideră valabila daca e depusa la sediul ACM din str Fragilor nr 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel târziu la data de 30 06 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro. 

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Cuprins, Documentele de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, per email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

 • Anexa 1 – Formularul de ofertă
 • Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese
 • Anexa 3 – Contract de prestari servicii
 • Anexa 4 – Proces verbal de recepție servicii
 • Anexa 5 – Terms of reference
 • Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370
 

Întocmit,
Josef Holzli

 

MODELE ACTE ACHIZITIE

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 1

Oferta castigatoare a fost declarata oferta depusa de S.C. GEIGER COMPANY S.R.L., cu sediul în loc./jud. Satu Mare,

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de 4160,05 Euro + TVA (Curs valutar : 1 Euro = 4,8415 lei), respectiv, 20.140,89 lei + TVA. Preţ final cu TVA inclus este in valoare de 23.967,66 lei. Cursul valutar la care se va face plata este cursul B.N.R. din data de 26.05.2020.

Termen de executie limita:
15 septembrie 2020.

Cerere de ofertă nr. 2 (38/01.09.2020)

CERERE DE OFERTĂ nr. 2

01 09 2020

Beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1

1.Denumirea achiziţiei : achiziţie servicii subpagină WEB,integrată în pagina WEB a asociaţiei, cod CPV 72413000-8 necesare în implementarea proiectului cu titlul : ROHU 370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, finanţat din Programul INTERREG V-A România – Ungaria

2. Introducere
Pentru implementarea proiectului : ROHU370 „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, Asociaţia Camera Meşteşugarilor denumită în continuare ACM, în calitate de solicitant , dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, servicii pentru realizarea şi gestionarea unei subpagini WEB in cadrul pag. WEB a asociaţiei www.cameramestesugarilor.ro, prevăzute în planul de finanţare la Partenerul P3, Asociaţia Camera Meşteşugarilor. Acestea sunt necesare pentru poularizarea proiectului cu finanţare UE si a Guvernului României. De asemenea sunt necesare pentru prezentarea activitaţilor proiectului şi impactul acestuia în promovarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor în vederea integrării acestora în muncă.
Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât ofertantul să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

3. Date identificare beneficiar : Asociaţia Camera Meşteşugarilor Satu Mare cu sediul în
440073 Satu Mare, str Fragilor nr 1, tel 0261710316, email
sm@cameramestesugarilor.ro, având cod unic de înregistrare 23183349, reprezentată prin Lieb Mihaly – preşedinte prin împuternicit – Hölzli Josef – secretar.

4. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul Interreg V-A România-Ungaria conform contract  nr. 49512/30. 03. 2020, cu implementare din data de 01 02 2020, pe parcursul a 24 luni.

5. Procedura aplicată
Serviciul pentru atribuirea căruia se organizează prezenta solicitare se va achiziționa prin achiziţie directă. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achiziţie servicii WEB.

6. Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de realizare a unei subpagini WEB în vederea desfăşurării transparente a activitaţilor din proiectul de mai sus, de a le face cunoscute şi a le folosi celor interesaţi în domeniul forţei de muncă (formare şi/sau perfecţionare în meserii cerute pe piaţa muncii sau pentru angajare).
Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste produse, inclusiv perioada de administrare şi mentenanţă a subpaginii WEB vor fi cuprinse în urmatoarele capitole:
-prezentarea activităţilor proiectului
-anunţuri referitoare la activitaţi, termene, condiţii de participare, rezultate
-studii şi strategii, noutăti şi informaţii referitoare la proiect precum şi evenimente
Subpagina WEB va fi postată atât pe pag WEB a proiectului (elaborată de liderul de proiect din Nyregyhaza cât şi pe pagina existentă a Camerei Meşteşugarilor.

Achiziţia acestui serviciu va cuprinde şi găzduirea (intreţinere, memtenanţă a acestuia pe toată perioada desfăşurării proiectului).

7. Livrabile, graficul de livrare al produselor: Elaborarea subpaginii WEB se va realiza până la data de 30 septembrie 2020, la standard UE din punct de vedere calitativ şi cantitativ, confirmat prin proces verbal de recepţie. Perioada de intreţinere şi gestionare a subpaginii este până la încheierea proiectului în Semestrul I 2022, cu posibilitatea de utilizare în continuare.
Termen de predare subpagină WEB – 30 septembrie 2020

 8. Preţul serviciilor
Oferta de preţ va fi valabilă 10 de zile de la data transmiterii acesteia. Aceasta va cuprinde toate cerinţele pentru calificare de la punctul 10.
Prețurile ofertei vor ramâne nemodificate pe toată perioada de derulare a contractului.

 9. Recepţia serviciilor
Comisia de recepţie va recepţiona serviciul şi va incheia un proces verbal de recepţie.
Apoi furnizorul va intocmi factura. Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în doua etape:
-80 % din valoarea contractului la maxim 15 zile de la data emiterii facturii. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al produselor de mai sus, respectându-se prețurile din contract.
-20 % la incheierea perioadei de derulare a proiectului

10. Cerinţe de calificare
Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscala în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
certificatul constatator/rezolutie (in cazul PFA sau II) emis de ONRC;
licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaratie – evitarea conflictului de interese

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

11. Modul de prezentare al ofertei
Oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele solicitate de către achizitor şi va conține:
documentele de calificare solicitate la pct. 10
propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor ofertate.
propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimata în lei, fără TVA.
Aceasta va fi ferma pe toată perioada de derulare a contractului.

12. Criteriul de atribuire este prin atribuire directa.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertei va fi 14. 09. 2020. Depunerea se consideră valabilă dacă e depusă la sediul ACM din str. Fragilor nr. 1 din Satu Mare sau prin e-mail trimis cel tarziu la data de 14 09 2020 la adresa sm@cameramestesugarilor.ro.  
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție directă, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară.

13. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa ACM cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către ACM, prin email în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Asociaţia Camera Meşteşugarilor

Preşedinte Lieb Mihaly prin imputernicit Hölzli Josef

Oferta castigatoare pentru cererea de ofertă nr. 2

Oferta firmei VBR Marketing S.R.L. cu sediul în mun. Satu Mare este declarata corespunzatoare.

Preţul serviciilor stabilit este  contravaloarea în lei a sumei de 600 EURO, inclusiv TVA, calculat la un raport de schimb de 4,8415 / 1 Euro, cursul valutar din data de 26 05 2020 a BNR. Preţ final cu TVA inclus este de 2904,9  lei.
Plata se va face după cum urmează:
-80 % din sumă se va achita după recepţia partiala a subpaginii WEB. Termenul de finalizare a  acesteia fiind 30 septembrie 2020, restul de 20 % din preţul serviciilor se va achita la încheierea desfăşurării proiectului ROHU 370, în 2022, cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni. Suma se va achita după recepţia finală a serviciilor de gestionare şi mentenanţă a subpaginii.
Preţul contractului este fix, nu se schimbă.

Sediul Asociaţiei

str. Fragilor nr. 1
Satu Mare
440073

Email

SM(arond)
cameramestesugarilor
(punct)ro

Facebook

Asociaţia “Camera meşteşugarilor” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică.

Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv.

Asociaţia este constituită pe durată nelimitată.